НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Дисципліни кафедри » Функционально-логическое проектирование. ОКМ 
- pdf

Функціонально-логічне проектування. ОКМ


Функціонально-логічне проектування. ОКМ

Структура і зміст опису кредитного модуля

Функціонально логічне проектування

Рівень кредитного модуля: бакалаврський.

Статус кредитного модуля: нормативний.

Лектор: Варфоломєєв Антон Юрійович, старший викладач

Інститут/факультет: електроніки

Кафедра: конструювання електронно-обчислювальної апаратури

І. Загальні відомості
Програму навчальної дисципліни «Функціонально-логічне проектування» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму (спеціальності) 6.050902 «Радіоелектронні апарати» (6.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби»).
Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу.
Предмет навчальної дисципліни теоретичні та практичні основи створення цифрових пристроїв. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують даній – алгоритмізація та програмування, математичний аналіз, дисципліни, що забезпечуються – схемотехніка аналогової та цифрової РЕА, обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі. На вивчення кредитного модуля відводиться 135 годин / 4,5 кредити ЄКТС.

ІІ. Розподіл навчального часу


ІІІ. Результати навчання
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: створювати прості перемикальні функції та виконувати їх мінімізацію, здійснювати аналіз та синтез простих логічних схем, синтезувати асинхронні та синхронні цифрові автомати.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
Знання.
Знати особливості систем числення, в тому числі двійкової, а також основні закони алгебри логіки. Знати способи задання двійкових функцій, підходи до їх мінімізації та розв’язання систем логічних рівнянь. Знати як виконується аналіз та здійснюється синтез комбінаційних схем, асинхронних потенційних та синхронних цифрових автоматів.
Уміння.
Уміти задавати, аналізувати та синтезувати прості перемикальні двійкові функції, синхронні та асинхронні цифрові автомати. Виконувати мінімізацію та логічних функцій та розв’язувати системи логічних рівнянь.
Досвід.
Отримати досвід синтезу та застосування найбільш уживаних перемикальних функцій і цифрових пристроїв, в тому числі із застосуванням сучасних засобів автоматичного проектування. IV. Зміст кредитного модуля
Розділ I. Основи алгебри логіки та теорії перемикальних функцій.
Тема 1. Предмет та задачі курсу. Цифрові автомати.
Тема 2. Системи числення. Взаємні переведення.
Тема 3. Базові логічні елементи цифрових пристроїв.
Тема 4. Перемикальні функції та способи їх завдання.
Тема 5. Закони алгебри логіки.
Тема 6. Принцип та закон двоїстості для перемикальних функцій.
Тема 7. Теореми розкладу перемикальних функцій.
Тема 8. Системи логічних рівнянь з одним та більш ніж одним невідомими.
Тема 9. Первинні терми, мінтерми, макстерми. Нормальні (канонічні) форми двійкових функцій.
Тема 10. Мінімізація двійкових функцій. Методи Квайна і Квайна-Мак-Класкі.
Тема 11. Мінімізація двійкових функцій. Метод Вейча-Карно.
Тема 12. Мінімізація неповністю визначених функцій.
Розділ II. Аналіз та синтез логічних схем.
Тема 1. Потенційні та імпульсні сигнали.
Тема 2. Класифікація цифрових пристроїв. Цілі та задачі їх логічного проектування.
Тема 3. Моделі логічних елементів.
Тема 4. Моделі логічних схем.
Тема 5. Аналіз логічних схем з використанням таблиць та графів переходів.
Тема 6. Синтез комбінаційних схем, вільних від перегонів.
Розділ III. Синтез асинхронних потенційних автоматів.
Тема 1. Основна модель цифрових автоматів.
Тема 2. Асинхронні потенційні автомати.
Тема 3. Особливості реалізації асинхронних потенційних автоматів.
Тема 4. Асинхронні потенційні тригери та елементи пам’яті.
Тема 5. Завдання асинхронних потенційних автоматів за допомогою таблиць та графів переходів.
Тема 6. Синтез асинхронних імпульсних тригерів.
Тема 7. Генератори сигналів.
Розділ IV. Синтез синхронних автоматів.
Тема 1. Основна модель синхронного автомата.
Тема 2. Синхронні тригери.
Тема 3. Перетворення типів синхронних тригерів. V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення Методи навчання – лекції та лабораторні роботи, самостійна робота студентів. Наочність та ефективність лабораторних робіт забезпечується використанням реальних апаратних засобів – плат налагодження Altera UP2 та DE1, а також засобів моделювання наявних у САПР Altera Quartus II.
Основна література:
1. Пухальский Г.И. Цифровые устройства: Учебное пособие для втузов / Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. – СПб.: Политехника, 1996. – 885 с.
2. Харрис Д.М. Цифровая схемотехника и архитектура комп’ютера / Д.М. Харрис, С.Л. Харрис. – Нью-Йорк: Elsevier, 2013. – 1621 c.
3. Потёмкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики. – М.: Энергоатомиздат, 1988.
4. Прикладная теория цифровых автоматов / К.Г. Самофалов и др. – К.: «Вища школа», 1987. – 375 с.
5. Цифровая и вычислительная техника / Под ред. Э.В. Евреинова. – М.: Радио и связь, 1991.
VI. Мова Мова викладання українська. VII. Характеристика індивідуальних завдань
У якості індивідуального семестрового завдання пропонується розрахунково-графічна робота, метою якої є поглиблене вивчення та практичне ознайомлення із методами та способами синтезу цифрових схем.
Приблизна тематика розрахунково-графічної роботи:
1. Задання та реалізація функцій алгебри логіки.
2. Мінімізація функцій алгебри логіки та синтез комбінаційних схем.
3. Синтез лічильних схем. VIII. Методика оцінювання Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система, для якої, розрахунок рейтингової шкали та критеріїв оцінювання подано в окремому документі – положенні про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з кредитного модуля «Функціонально-логічне проектування». IX. Організація Не передбачено.


   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson