НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Дисципліни кафедри » Конструирование и технология производства радиоэлектронных аппаратов-3. Курсовой проект 
- pdf

Конструювання та технологія виробництва радіоелектронних апаратів - 3.Курсовий проект


Конструювання та технологія виробництва радіоелектронних апаратів - 3.Курсовий проект

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Інститут / факультет

Затверджую
Директор (декан)
_________ФЕЛ_______________
(назва інституту/факультету)
_________  __В.Я.Жуйков______
(підпис)                  (ініціали, прізвище)
«____»___________ 2015__ р.

 

Курсовий проект ___________
(код кредитного модуля)
з навчальної дисципліни _ Конструювання та технологія виробництва радіоелектронних апаратів _
(назва навчальної дисципліни)

Робоча Програма
кредитного модуля
підготовки   _________   бакалавр_________________________
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
напряму ______6.050902 “Радіоелектронні апарати ”__
(шифр і назва)
                        спеціальності __7.05090201  – “ Радіоелектронні апарати
__________________ та засоби ”_________
(шифр і назва)
спеціалізації ____________________________________________
(назва)
форма навчання     денна________________________________
(денна/заочна)

Ухвалено методичною комісією
______________________________
(назва інституту/факультету)
Протокол від _____2015__ р. № __
Голова методичної комісії
_________  ___________________
(підпис)                  (ініціали, прізвище)
«____»___________ 2015__ р.
Київ – 2015


Робоча програма курсового проекту (курсової роботи) складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Конструювання та технологія виробництва радіоелектронних апаратів»                                                                                                                                         
(назва навчальної дисципліни)
для студентів за напрямом підготовки __6.050902 “Радіоелектронні апарати ”     ,
спеціальністю __7.05090201  – “ Радіоелектронні апарати  та засоби ”_______,
освітньо-кваліфікаційного рівня __бакалавр___, за _денною___ формою навчання.

Розробники робочої програми:

_Старший викладач каф. КЕОА_Лисенко Олександр Іванович ______
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри
_Конструювання Електронно-обчислювальної Апаратури___
(повна назва кафедри)
Протокол від «____»______________2015__ року № ___

Завідувач кафедри
_________  ___О.М.Лисенко______________
(підпис)               (ініціали, прізвище)
«___»_______________2015__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опис кредитного модуля


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної  продукції ___ (шифр і назва)

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль
«Конструювання та технологія виробництва електронних апаратів»_

Форма навчання
________денна________
(денна / заочна)

Напрям підготовки
6.050902 “Радіоелектронні апарати ”
(шифр і назва)

Кількість
кредитів ECTS
1,5 (1,0)

Статус кредитного модуля
_____нормативний____
(нормативний
або за вибором ВНЗ/студентів)

Спеціальність
7.05090201  – “ Радіоелектронні апарати  та засоби ”
(шифр і назва)

Цикл до якого належить кредитний модуль
________________________

Спеціалізація
________________________
(назва)

Рік підготовки ____3______

Семестр ________5________

Освітньо-кваліфікаційний рівень
______Бакалавр__________

Загальна кількість годин
________________________

Практичні
____Не передбачено___ год.

Самостійна робота
_____________________ год

Тижневих годин:
аудиторних – _____
СРС – _____

Вид та форма семестрового контролю
_______Захист проекту___
(екзамен / залік / диф. залік;
усний / письмовий / тестування тощо)

 

 

2. Мета та завдання кредитного модуля
Курсовий проект (КП) є кваліфікаційною роботою, що призначена
для об’єктивного контролю ступіня сформованості умінь розв’язувати типові задачі , що віднесені в “ОКХ” до проектної функції у навчальній дисципліні.
Курсовий проект виконується за інженерними напрямками і передбачає синтез об’єкта проектування (системи, пристрою, алгоритму та програми , пристрою та програми до нього, алгоритму, протоколу).
Курсовий проект , як правило, за рівнем має відповідати
ескізному або технічному, або ескізному з елементами технічного проектам у відповідності до вимог ЄСКД. Студентам з якісною успішністю надано право
вибору тем та право пропонувати власні теми, за умови, якщо
кафедра погоджується з вибраним довгостроковим напрямком самостійної роботи студента. Студенти можуть пропонувати теми проектів, відносно
яких є листи з підприємств та організацій, де вони проходять 
практику або тимчасово працюють.
2.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 • самостійно проводити аналіз існуючих технічних рішень, типових технологічних процесів виробництва РЕА та її складових модулів, обґрунтовувати прийняті рішення, робити висновки, розробляти конструкторські та технологічні документи у відповідності до ЄСКД та ЄСТД

2.2. Основні завдання кредитного модуля.
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти в результаті виконання курсового проекту (роботи) мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:___Основ конструювання та технології  РЕА,     Студент повинен знати:
- фізичні процеси, які відбуваються в ЕОЗ;
- основні типи електрорадіоелементів, їх характеристики,
особливості використання в конструкціях ЕОЗ;

 • конструкції та типи комутаційних та установчих елементів
 • методи забезпечення теплового режиму
 • методи забезпечення електромагнітної сумісності
 • методи забезпечення захисту від дії зовнішніх чинників.

        
уміння:
Студент повинен вміти: виконувати розрахунки, які підтверджують дієздатність РЕА, обґрунтовано проводити вибір елементної бази для конструювання РЕА, розробляти конструкторські документи. Аналізувати існуючі рішення, наведені в літературних джерелах._

 

досвід:
________Розробки ТЗ, конструкторської та технологічної документації, проведення необхідних вимірювань та обробки результатів, виконання розрахунків типових конструкцій та режимів роботи РЕА.

3. Графік виконання курсового проекту (роботи)


Тиждень семестру

Назва етапу роботи

Навчальний час

Ауд .

СРС

1

Отримання теми та завдання

2

2

2

Підбор та вивчення літератури

 

10

3

Розробка вимог до характеристик об’єкта проектування (технічне завдання – ТЗ)

 

20

4

Вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач

 

 

5

Вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.).

 

 

6

Експериментальні дослідження, розробка методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту.

 

 

7

Виконання розрахунків, які підтверджують правильність прийнятих інженерних рішень (наприклад, розрахунок різьбових з’єднань, розрахунок віброміцності, розрахунок електромагнітної сумісності, розрахунок теплового режиму, розрахунок герметичності, розрахунок надійності, тощо);

 

 

8

Загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на курсове проектування та висунутим вимогам.

 

 

9

Оформлення списку використаних літературних джерел

 

 

10

Розробка креслень, діаграм, графіків, тощо.

 

 

11

Оформлення пояснювальної записки

 

 

12

Подання курсового проекту  на перевірку

1

 

13

Захист курсового проекту

1

 

4. Перелік тем (варіантів вихідних даних)
Обєм текстової частини 20-30 сторінок формату А 4
Графічна частина 2 аркуші формату А 1
Склад КП:
Графічна частина: Складальне креслення, креслення загального виду (аксонометрія), креслення нестандартних деталей.
Розрахунки (4-5):      

 • Віброміцності конструкції.
 • Надійності (ресурс, вірогідність відмови, вірогідність безвідмовної роботи, середній час ремонту, коефіцієнт готовності).
 • Різьбових з’єднань.
 • Клейових з’єднань.
 • Розмірних кіл.
 • Теплового режиму.
 • Електромагнітної сумісності.
 • Ефективності екранування.
 • Паразитних параметрів монтажу.
 • Захисту від дії кліматичних чинників
 • Технології виробництва РЕА

Тема

Виконавець

Примітка

 •  

Система контролю робочої зони на виробництві

 

 

 •  

Інтерфейсний блок для лабораторних вимірювань (U, I, P,T).

 

 

 •  

Блок управління процесом фарбування.

 

 

 •  

Прилад для вимірювання вологості повітря

 

 

 •  

Блок дистанційного управління літальним апаратом.

 

 

 •  

Блок управління технологічним процесом.

 

 

 •  

Цифровий вольтметр.

 

 

 •  

Система життєдіяльності (освітлення, температура, вологість, час)

 

 

 •  

Блок дистанційного управління системою освітлення

 

 

 •  

Блок дистанційного управління системою газо/водопостачання

 

 

 •  

Цифровий частотомір.

 

 

 •  

Багатофункціональний автономний зарядний пристрій на сонячній енергії

 

 

 •  

Прилад вимірювання товщини лако-фарбових покриттів.

 

 

 •  

Лабораторний пристрій для вимірювання характеристик фотоелектричних приладів.

 

 

 •  

Блок управління автоматом пакування сипучих матеріалів.

 

 

 •  

Блок управління термопласт-автоматом.

 

 

 •  

Термостат для охолодження рідких речовин на базі елемента Пельтьє.

 

 

 •  

Блок дистанційного управління системою освітлення

 

 

 •  

Інтерфейсний блок для лабораторних вимірювань (τ, σ, t).

 

 

 •  

Пристрій управління немагнітним п’єзоелектричним приводом.

 

 

 •  

Універсальний вимірювальний прилад (R, L, C, Z)

 

 

 •  

Електронний зчитувач штрих-коду

 

 

 •  

Прецизійний термостат

 

 

 •  

Джерело живлення для лабораторних досліджень з дистанційним керуванням.

 

 

 •  

Прилад для моніторингу оточуючого середовища

 

 

5. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
Критерії оцінювання проекту:


Критерій

Бали

1.

Актуальність проекту

1 - 2

2.

Використання сучасних наукових знань з теорії та технологій виробництва РЕА

1 - 3

3.

Конкретність і реалістичність заявлених цілей та завдань

1 - 5

4.

Інноваційність проекту

1 - 2

5.

Обґрунтованість проекту: нормативно-правова, фінансова, організаційна

1 - 3

6.

Технологічний рівень проекту: використання автоматизованих систем проектуваннч, прогамного забезпечення, технологій діагностики, прогнозування, моделювання, інформаційних технологій,

1 - 5

7.

Оформлення  графічної частини проекту

1 - 10

8

Оформлення текстової частини проекту

1 - 10

9

Виконання графіку роботи

1 - 20

10

Якість  захисту

1 - 40

 

Σ

    100

6. Методичні рекомендації
Рекомендується така структура і змістпояснювальної записки:

 • титульний аркуш;
 • завдання на курсове проектування;
 • зміст;
 • перелік скорочень, умовних позначень, термінів;
 • вступ;
 • технічне завдання на проектування (ТЗ);
 • характеристика і технічні вимоги до виробу, що розробляється;
 • опис та обґрунтування конструкції виробу та його вузлів;
 • структура та принцип дії виробу;
 • розрахунки, що підтверджують працездатність і надійність конструкції виробу та його вузлів;
 • список літератури;
 • додатки:
 • лістинг програм і результатів розрахунків та (або) програм керування;
 • специфікації;
 • переліки елементів електричних схем.

Вступ повинен  містити:
постановку задачі на проектування;
обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;
можливі галузі застосування результатів проекту (роботи).
Основна частина пояснювальної записки повинна включати:

 • розробку вимог до характеристик об’єкта проектування;
 • вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач;
 • вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.);
 • експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;
 • розрахунки, які підтверджують правильність прийнятих інженерних рішень (наприклад, розрахунок різьбових з’єднань, розрахунок віброміцності, розрахунок електромагнітної сумісності, розрахунок теплового режиму, розрахунок герметичності, розрахунок надійності, тощо);
 • загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на курсове проектування та висунутим вимогам.

Список літератури повинен мати перелік джерел, які використані в записці.
Джерело, в тому числі Internet ресурси, необхідно розміщати в списку за порядком появи посилання на нього в тексті. Посилання на державні стандарти приводиться в кінці списку, в порядку зростання порядкового номера стандарту. Посилання на джерела в тексті зазначають у квадратних дужках, наприклад, "... у роботах [2-4]...".

До додатків виносяться:

 • специфікації;
 • методики і протоколи випробувань;
 • виведення розрахункових формул;
 • лістінги програм;
 • інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту (роботи).

7. Рекомендована література
7.1. Базова
1. Асланянц В.Р., Панков Л.Н. Принципы формирования базы знаний конструктора электронных средств. Электроника, информатика и управление.: Сб. научн. трудов, ВлГУ, Вып. 1. - Владимир, 2000.
2. Нелюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів: Підручник:-Н-40 Харків: Компанія СМІТ, 2005. – 592 с.
3. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091001 «Виробництво електронних засобів» / Уклад.: П.В. Кучернюк, О.І. Лисенко, В.Ф. Смішко, В. В. Собченко, А.П. Мірошниченко. ― К.: Аверс, 2007 р. ― 57 с
4. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. - СпБ: Питер, 2000 - 384 с.
5. Гелль П.П., Иванов-Есипович Н.К., Конструирование и микроми­ниатюризация радиоэлектронной аппаратуры. Учебник для вузов. -Д.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1984. - 536с.

 • Дульнев Г.Н. Тепло и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре -М.: Высшая школа, 1984. -247с.

7. Ильинский В.С. Защита РЭА от динамических воздействий. -М.: Ра­дио и связь, 1982. -296с.

  • Каленкович Н. И. и др. Механические воздействия и защита радио­электронных средств: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Конструи-ров. и технол. радиоэлектрон. средств» и «Конструиров. и технол. электрон. вычислит. средств» / Н.И.Каленкович, Е.П.Фастовец, Ю.В.Шамгин. - Минск: Выщ. шк., 1989. - 244 с.
  • Кечиев Л.Н. Основы проектирования РЭС: Курс лекций: Электрон­ный документ (htpp:www.kechiev.distudy.ru). Проверено 10.01.2007.
  • Князев А. Д. и др. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости / А.Д.Князев, Л.Н.Кечиев, Б.В.Петров. - М.: Радио и связь, 1989. - 224 с.
  • Конструкторско-технологическое проектирование электронной ап­паратуры: Учебник для вузов / К.И.Билибин, А.И.Власов, Л.В.Журавлева и др. Под общ. ред. В.А.Шахнова. - М.: Изд-во МГТУ им.Баумана, 2002. - 528 с.
 • Куземин А.Я. Конструирование и микроминиатюризация электрон­но-вычислительной апаратуры. Учебное пособие для вузов. -М.: Ра­дио и связь, 1985. -278с.
 • Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств. Учебник для вузов - М.: Высш. Шк., 1990.-432с.
 • Павловский В. В., Васильев В. И., Гутман М. Н. Проектирование технологических процессов изготовления РЭА: Пособие по курсов. проектированию. М.: Радио и связь, 1982. 169 с.
 • Панков Л.Н. Оценка параметров и синтез конструкции блоков мик­роэлектронной аппаратуры. -ВПИ, 1990. -31 с.
 • Панков Л.Н., Фролова Т.Н., Конструирование ячеек радиоэлектрон­ной аппаратуры. Методические указания к лабораторным работам. -

      ВПИ, 1993. -40с.

 • Полонский Н.В. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры. -М.: Сов. Радио, 1979. - 216с.
 • Преснухин Л.Н., Шахнов В.А. Конструирование электронных вы­числительных машин и систем. Учеб. для втузов по спец. «ЭВМ» и

     «Конструирование и производство ЭВМ». - М.: Высш. шк., 1986. 512 с.

 • Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры. Учеб­ное пособие для вузов. Е.М. Парфенов, Э.Н. Камышная, В.П. Усачев - М.: Радио и связь,1989 - 272с.
 • Разработка и оформление конструкторской документации РЭА. Справочное пособие. Э.Т. Романычева, А.К. Иванова, А.С. Куликов, Т.П. Новикова. - М.: Радио и связь, 1984. - 256 с. ил.
 • Талицкий Е.Н. Алгоритм проектирования виброзащиты электронных средств. - Проектирование и технология электронных средств, №1, Владимир, 2001.
 • Талицкий Е.Н. Механические воздействия и защита электронной ап­паратуры: Учеб. пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир, 2003. - 356 с.

 

7.2. Допоміжна

 • ГОСТ 9.032-74. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, техни­ческие требования и обозначения.
 • ГОСТ 9.104-79. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные Группы условий эксплуатации.
 • ГОСТ 9.303-84. ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметалличе­ские неорганические. Общие требования к выбору и обозначению.

28.ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, ус­ловия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей­ствия климатических факторов внешней среды.
29.ОСТ 107.9.3001-87. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

 • РД 107.9.4002-96. Покрытия лакокрасочные. Номенклатура, свойст­ва, области применения.

 

8. Інформаційні ресурси
1.
2.

Надаються назви та адреси інформаційних ресурсів.

 

 


   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson