НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Дисципліни кафедри » Вычислительные и микропроцессорные средства в электронных аппаратах-1. ОКМ 
- pdf

Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронних апаратах - 1. ОКМ


Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронних апаратах - 1. ОКМ

Опис кредитного модуля
ЗП – 09.1 «Обчислювальні та мікропроцесорні в радіоелектронній апаратурі -1»
Архітектура та основи програмування універсальних мікропроцесорів
і інтегральних компонент МПК сімейства iAPх86


Статус кредитного модуля – цей модуль є першим кредитним модулем дисципліни «Обчислювальні та мікропроцесорні в радіоелектронній апаратурі», що викладаеться за вибором ВНЗ
Лектор − Корнєв Володимир Павлович к.т.н., доцент
Факультет  електроніки
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
І. Загальні відомості
Кредитний модуль відноситься до циклу дисциплін бакалаврської підготовки, яки викладаються за вибором ВНЗ (код ЗП-09). Модуль спирається на кредитні модулі «Обчислювальна техніка та програмування» (НФ-07), «Обчислювальна математика» (ЗП-02), «Функціонально-логічне проектування» (ЗП-04), «Основи радіоелектроніки» (НП-03), «Елементна база ЕА» (НП-05), «Аналогова та цифрова електроніка» (НР-06). Модуль забезпечує другий та третій кредитні модулі дисципліни «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів» (ЗП-09), а також модулі циклу дисциплін професійно-практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а саме «Електронно обчислювальні пристрої та системи» (ЗП-10), «Технології та засоби керування в інформаційних мережах» (НП-03), “Електронно-обчислювальні засоби на основі цифрових сигнальних процесорів» (НФ-03), «Периферійні пристрої ЕОМ» (НФ-08), «Проектування систем на кристалі» (НФ-09). Обсяг модуля у кредитах ECTS 6,0 кредитів.
ІІ. Розподіл навчального часу


Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять
(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи
(кільк.)

Індивід. завдання
(вид)

Вид семестр.
атестац.

Лекції

Практичні

Лабора
торні

5

ЗП-09.1

5/150

54

 

36

60

1

ДКР

Залік

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля
  Кредитний модуль «Архітектура та основи програмування універсальних мікропроцесорів і інтегральних компонент МПК сімейства iAPx86» має на меті надання студентам знань про сучасне становище і перспективи розвитку електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та мікропроцесорних засобів (МПЗ), про основні принципи структурної організації та функціонування ЕОМ і МПЗ,  а також вивчення принципів і методів проектування на їхній основі різноманітних електронних апаратів (ЕА) і мікропроцесорних систем (МПС).
В результаті вивчення цього модуля студент має
ЗНАТИ:

 • Історію та перспективи розвитку ЕОМ;
 • Принципи побудови, загальну структуру і принципи функціонування ЕОМ;
 • Способи подання і розміщення даних в ЕОМ;
 • Програмістську (регістрову) модель МП з архітектурою IAPх86;
 • Систему команд і формати даних МП архітектури Intel;
 • Принципи організації пам’яті в режимі реальних адресів (R-mode);
 • Принципи взаємодії основних компонент комп’ютера – процесора, пам’яті  і пристроїв введення/виведення;
 • Організацію, способи та режими вводу/виводу;
 • Організацію системи переривань;
 • Базові функції системи BIOS і DOS
 • Призначення, принципи функціонування, програмістськи моделі та основи програмування інтегральних компонент з МПК MCS іх86 – паралельного інтерфейсу i8255A, таймеру i8253/54, контролеру переривань і8259А;
 • Основи програмування на алгоритмічної мові Асемблер;
 • Інструментальні засобі та технологію створення програм на алгоритмічної мові Асемблер.

УМІТИ:

 • проектувати апаратурне та програмне забезпечення ЕА на основі МПЗ;

МАТИ НАВИЧКИ:

 • створювати та підлагоджувати програми з використанням сучасних інструментальних засобів (асемблерів, крос-асемблерів, програмних та внутрісхемних емуляторів, оцінювальних модулів, фірмових SDK та інших).

IV. Зміст кредитного модуля
Розділ 1. Загальні принципи організації та функціонування електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів)

  • Введення в курс. Історія розвитку ЕОМ. Принципи побудови ЕОМ
  • Концептуальна модель і принципи функціонування ЕОМ
  • Подання інформації в ЕОМ. Системи числення

Розділ 2. Основи архітектури процесорів ix86 та програмування на алгоритмічної мові Асемблер.

  • Прикладна архітектура процесорів сімейства ІAPx86
  • Організація пам’яті в архітектурі х86. Принципи організації вводу-виводу
  • Типи даних і формати команд процесорів архітектури іх86

Розділ 3. Основи програмування на алгоритмічної мові Асемблер

  • Структура програми на алгоритмічної мові Асемблер. СОМ і ЕХЕ формати програм
  • Способи адресації даних
  • Виведення даних на екран та їх введення у EОМ за допомогою клавіатури
  • Система команд процесорів iAPx86
  • Процедури і макрокоманди. Багатомодульне програмування

Розділ 4. Інтегральні компоненти мікропроцесорних комплектів сімейства MCS ix86 та їх примінення у складі ЕОЗ.

  • Системна шина ЕОМ. Взаімодія процесора, пам’яті і засобів введення/виведення. Принципи побудови систем пам'яті та систем введення/виведення
  • Паралельний програмований інтерфейс ППІ (PPI i8255А)

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
Використовуються такі методи навчання: лекції та лабораторні заняття. Робочі та методичні матеріали надаються в електронному вигляді на сайті кафедри та у системі Campus. Наочність та ефективність навчальних занять забезпечена використанням мультимедійних засобів, демонстрацією прикладів програм для процесорів, що вивчаються, застосуванням сучасних інструментальних засобів створення та відладки програм.
Основна література:

 • Мікропроцесорна техніка : Підручник / Ю.І.Якименко, Т.О.Терещенко та інш. /За ред. Т.О.Терещенко. – К.: Видавництво „Політехнік”, 2003. – 440с.
 • Брэй Б. Микропроцессоры Intel: 80868088, 8018680188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4. Архитектура, программирование и интерфейсы. Шестое издание: Пер. С англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1328 с.: ил. 
 • П.Абель Программирование на языке Ассемблера IBM PC. – М.: Высшая школа, 2003г.
 • Юров В., Хорошенко С. Assembler: учебный курс. – Спб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2000 –672 с.,ил.
 • В.П.Корнєв. Курс лекцій з дисципліни «Обчислівальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура та програмування процесорів Intel». К.: НТУУ «КПІ» , 2006 − 2010 р.р. − Електронне навчально-методичне видання на сервері кафедри KEOA.
 • 7 "Обчислювальні та мікропроцесорні засоби ел. апаратів" Частина 1. Архітектура та програмування МП Intel x86". Посібник для студентів напрямку підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" /Уклад. В.П.Корнєв, Н.О.Бондаренко − Електронний засіб навчального призначення НМУ №Е9/10-42.

Організація  індивідуального консультування – за графіком на кафедрі, а також дистанційно -  електронною поштою (kornev@kpi.ua)
VI. Мова
Пропонується українська та російська мова.

VII. Характеристика індивідуальних завдань
Домашня контрольна робота
Мета ДКР полягає в розробці системи команд концептуальної ЄОМ на рівні команд і мікропрограмному рівні. В ході виконання  індивідуальних завдань домашньої контрольной роботи на підставі структурної схеми ЄОМ і  опису виконуємих операцій студенти повинні:

 • Запропонувати набір команд процесора.
 • Розробити програму з застосуванням цієї системи команд
 • Надати опис кожної команди на мікропрограмному рівні

VIII. Методика оцінювання
Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система.. Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за:

 •  виконання завдань лабораторних занять;
 • модульний контроль (1 робота);
 • домашню контрольну роботу;
 • виконання залікового завдання.

Шкала оцінювання – загально університетська

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.
Розробник опису кредитного модуля
доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури, к.т.н.    Корнєв В.П.


   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson