НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Дисципліни кафедри » Вычислительные и микропроцессорные средства в электронных аппаратах-2. ОКМ 
- pdf

Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронних апаратах - 2. ОКМ


Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронних апаратах - 2. ОКМ

Опис кредитного модуля
 ЗП – 09.2  „ Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі -2.
Архітектура однокристальних контролерів сімейства MCS 51
та проектування ЕА на їх основі

Статус кредитного модуля – цей модуль є другим кредитним модулем дисципліни «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі», що викладаеться за вибором ВНЗ
Лектор − Корнєв Володимир Павлович к.т.н., доцент
Факультет  електроніки
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
І. Загальні відомості
Кредитний модуль відноситься до циклу дисциплін бакалаврської підготовки, яки викладаються за вибором ВНЗ (код ЗП-09). Модуль спирається на кредитні модулі «Обчислювальна техніка та програмування» (НФ-07), «Обчислювальна математика» (ЗП-02), «Функціонально-логічне проектування» (ЗП-04), «Основи радіоелектроніки» (НП-03), «Елементна база ЕА» (НП-05), «Аналогова та цифрова електроніка» (НР-06), а також перший кредитний модуль дисципліни «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі -1» (ЗП-09.1).  Модуль забезпечує третій кредитний модуль цієї дисципліни, а також модулі циклу дисциплін професійно-практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а саме «Електронно обчислювальні пристрої та системи» (ЗП-10), «Технології та засоби керування в інформаційних мережах» (НП-03), “Електронно-обчислювальні засоби на основі цифрових сигнальних процесорів» (НФ-03), «Периферійні пристрої ЕОМ» (НФ-08), «Проектування систем на кристалі» (НФ-09). Обсяг модуля у кредитах ECTS 4,0 кредити.
ІІ. Розподіл навчального часу


Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять
(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи
(кільк.)

Індивід. завдання
(вид)

Вид семестр.
атестац.

Лекції

Практичні

Лабора
торні

6

ЗП-09.2

4,5/135

36

 

18

81

1

РГР

залік

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля
  Кредитний модуль «Архітектура однокристальних контролерів
сімейства MCS 51 та проектування ЕА на їх основі
» має на меті надання студентам знань про основи архітектури МCS 51 та принципи і методи проектування на їхній основі різноманітних електронних апаратів (ЕА) і мікропроцесорних систем (МПС).
В результаті вивчення цього модуля студент має
ЗНАТИ:

 • Призначення та загальні риси одно кристальних мікроконтролерів (ОМК), що вбудовуються в електронну апаратуру;
 • Особливості Гарвардського принципу побудови електронно-обчислювальних засобів;
 • Состав і основні характеристики мікроконтролерів сімейства iMCS 51;
 • Структуру і програмістську модель базового МК (i8051/i8751);
 • Організацію пам’яті даних МК і методи адресації;
 • Схеми підключення зовнішньої пам’яті даних і програм і методи (команди) доступу;
 • Організацію портів введення-виведення МК;
 • Систему команд МК;
 • Призначення, режими роботи, основи програмування таймерів та їх застосування у МПС;
 • Організацію системи переривань;
 • Програмну структуру, режими роботи і основи програмування послідовного порту МК;

УМІТИ:

 • проектувати апаратурне та програмне забезпечення ЕА на основі ОМК;

МАТИ НАВИЧКИ:

 • створювати та відладжувати програми для мікропроцесорних пристроїв на основі МК 51 з використанням сучасних інструментальних засобів (асемблерів, крос-асемблерів, оцінювальних модулів).

IV. Зміст кредитного модуля
Розділ 1. Базова архітектура однокристальних мікроконтролерів сімейства MCS-51

  • Загальні особливості однокристальних мікроконтролерів. Сімейства мікроконтролерів
  • Структура мікроконтролерів MCS-51
  • Організація пам'яті в МК51. Пам'ять даних
  • Система. Команд мікроконтролерів МК51
  • Основи програмування однокристальних мікроконтролерів МК51
  • Організація і програмування портів введення/виведення
  • Таймери в МК51
  • Система переривань ОМК
  • Послідовний порт
  • Енергозберегаючи режими роботи мікроконтролера МК51

Розділ 2. Архітектурні та структурні розширення мікроконтролерів сімейства MCS-51/52

  • Розширення архітектури MCS-51 в ОМК ф.Intel та ОМК інших фірм-виробників

Розділ 3. Інструментальні засоби та системи проектування ЕА на основі ОМК

  • Програмні та програмно-апаратурні засоби проектування ЕОЗ

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
Використовуються такі методи навчання: лекції та лабораторні заняття. Робочі та методичні матеріали надаються в електронному вигляді на сайті кафедри. Наочність та ефективність навчальних занять забезпечена використанням мультимедійних засобів, демонстрацією прикладів програм, , застосуванням сучасних інструментальних засобів створення та відладки програм, а також лабораторних стендів.
Основна література:

 • Мікропроцесорна техніка : Підручник / Ю.І.Якименко, Т.О.Терещенко та інш. /За ред. Т.О.Терещенко. – К.: Видавництво „Політехнік”, 2003. – 440с.
 • Сташин М.М., Урусов В.В., Мологонцева О.Ф.  Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. М.:Энергоатомиздат, 1990г.
 • Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс. ­ М.: Издательство ЭКОМ, 1999. ­ 400 с.:илл.
 • В.П.Корнєв. Курс лекцій з дисципліни «Обчислівальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 2. «Архітектура однокристальних контролерів
  сімейства MCS 51 та проектування ЕА на їх основі». К.: НТУУ «КПІ» , 2006 − 2010 р.р. − Електронне навчально-методичне видання на сервері кафедри KEOA.
 • «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму ( у трьох частинах). Частина 2. «Однокристальні мікроконтролери сімейства iMCS51. Архітектура і програмування». /Уклад. В.П.Корнєв, Н.О.Бондаренко, − Електронне навчально-методичне видання на сервері кафедри KEOA.

Організація  індивідуального консультування – за графіком на кафедрі, а також дистанційно -  електронною поштою (kornev@kpi.ua)
VI. Мова
Пропонується українська та російська мова.

VII. Характеристика індивідуальних завдань
Розрахувально-графична робота
Мета РГР полягає в наданні навичок схемо-технічного проектування та розробки програмного забезпечення пристроїв на основі однокристальних мікроконтролерів. Апаратурною платформою для створюваного пристрою є лабораторний стенд EV8031/AVR. В ході виконання  індивідуальних завдань РГР студенти повинні:

 • Розробити структурну і принципову схеми пристрою.
 • Розробити програму для з виконанням індивідуального завдання
 • Відладити програму на стенді EV8031/AVR
 • Розробити пояснювальну записку
 • Захистити проект.

VIII. Методика оцінювання
Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система.. Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за:

 •  виконання завдань лабораторних занять;
 • модульний контроль (1 робота);
 • розрахувально-графичну роботу;
 • відповідь на заліку.

Шкала оцінювання – загально університетська

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.
Розробник опису кредитного модуля
доцент кафедри конструювання
електронно-обчислювальної апаратури, к.т.н.    Корнєв В.П.


   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson