Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Вступ на 5 курс для отримання рівня магістра
Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.


>>>--- НАШ КАНАЛ НА Youtube.com ---<<<

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Дисципліни кафедри » Вероятностные основы обработки данных. ОКМ 
Друзі, презентуємо відео про кафедру! Що скажете? На кафедрі Конструювання електронно-обчислювальної апаратури ми вивчаємо розробку складної сучасної електроніки на зразок мікропроцесорів, відеокарт та майнерів криптовалют з застосуванням найновішого обладнання. Детально про кафедру: http://telegra.ph/Kafedra-konstruyuvannya-elektronno-obchislyuvalnoi-aparaturi-06-16 До речі, цього року нам збільшили держ. замовлення до 52-х місць, оскільки минулого року набрали більше абітурієнтів, ніж було заплановано :) За створення відео дякуємо нашим студентам! Головний актор - Луминецький Роман Петрович (Luminetskiy Roman) Режисер - Бабіч Сергій Олександрович (Сергій Бабіч) Оператор - Алдохін Максим Денисович (Aldokhin Maks) Шукаємо обдарованих абітурієнтів, які захоплюються електронікою. Будемо дуже вдячні за підтримку, лайк, репост! :)

Опубліковано Кафедра КЕОА, ФЕЛ, НТУУ "КПІ імені І. Сікорського" Субота, 16 червня 2018 р.
- pdf

Імовірнісні основи обробки даних. ОКМ


Імовірнісні основи обробки даних. ОКМ

Опис кредитного модуля
ЗП – 02 «Імовірнісні основи обробки даних»


Статус кредитного модуля – цей модуль є единим кредитним модулем дисципліни «Обчислювальні та мікропроцесорні в радіоелектронній апаратурі», що викладається за вибором ВНЗ
Лектор − Корнєв Володимир Павлович к.т.н., доцент
Факультет  електроніки
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
І. Загальні відомості
Кредитний модуль відноситься до циклу дисциплін бакалаврської підготовки, яки викладаються за вибором ВНЗ (код ЗП-02). Предмет навчальної дисципліни - теореми, закони теорії імовирностей та статистичні методи обробки даних. Модуль спирається на кредитні модулі НФ-01«Вища математика», ЗП-01 «Метрологія радіоелектронної апаратури», НФ-04 «Алгоритмізація та програмування». У свою чергу матеріал даної дисципліни забезпечує необхідними знаннями студентів для вивчення професійно-орієнтованих предметів: ЗП-03 «Обчислювальна математика», ЗП-04 «Прикладна електродинаміка», НП-05 «Фізико-теоретичні основи проектування РЕА», ЗП-12 «Моделювання технічних систем та технологічних процесів». Обсяг модуля у кредитах ECTS 4 кредити.
ІІ. Розподіл навчального часу


Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять
(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи
(кільк.)

Індивід. завдання
(вид)

Вид семестр.
атестац.

Лекції

Практичні

Лабора
торні

2

ЗП-02

4/120

36

 

36

48

1

РГР

Залік

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля
  Метою кредитного модуля е надання студентам базових знань з теорії ймовірностей та математичної статистики та формування у студентів здатностей застосування методів імовірнісної обробки даних при рішенні інженерних завдань.
Після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:
ЗНАННЯ:

 • основ імовірнісного підходу до аналізу явищ у природничої, технічної  та соціальної сфері;
 • системи найважливіших імовірнісних понять, законів, теорем і методів
  теорії імовірностей та математичної статистики, які є основою імовірнісних інженерних розрахунків;
 • основних методів обробки даних з застосуванням положень теорії ймовірностей та математичної статистики;

УМІННЯ:

 • оцінювати специфічні особливості завдання й обґрунтовано вибирати відповідні імовірнісні методи для їх вирішення;
 • виконувати розрахунки, використовуючи імовірнісні методи обробки даних, у тому числі на ЕОМ з використанням сучасних пакетів програм для обробки даних на ЕОМ;
 • правильно інтерпретувати результати аналізу, отримані при моделюванні на ЕОМ;

ДОСВІД:

 • формалізації завдань для подальшого машинного аналізу, що випливають із загальної проблеми, яку потрібно розв'язати на ЕОМ.

IV. Зміст кредитного модуля
Розділ 1. Теорія ймовірностей

 • Основні поняття теорії ймовірностей та комбінаторики
 • Основні теореми теорії ймовірностей
 • Послідовності випробувань
 • Випадкові величини. Дискретні випадкові величини
 • Неперервні випадкові величини та іх характеристики
 • Закон великих чисел та центральна гранична теорема. Нерівність Чебишева
 • Двомірні випадкові величини
 • Функції випадкової величини та їх характеристики

Розділ 2. Математична статистика

 • Основні поняття математичної статистики
 • Числові характеристики вибіркової сукупності
 • Точкові та інтервальні оцінки
 • Обробка вибірки методом найменших квадратів

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
Використовуються такі методи навчання: лекції та лабораторні заняття. Робочі та методичні матеріали надаються в електронному вигляді на сайті кафедри та у системі Campus. Наочність та ефективність навчальних занять забезпечена використанням мультимедійних засобів, демонстрацією прикладів рішення задач із застосуванням ЕОМ.

  Основна література:

 • Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика, Учебное пос. для вузов, 9-е изд., -М.:Высшая школа, 2003г., 479с.
 • Вентцель Е.С., Теория вероятностей, -М.:Наука, 1968г.
 • Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей - М.: Наука, 1988.
 • Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по теории вероятностей и математическая статистика, Учебное пос. для вузов, 9-е изд., -М.:Высшая школа, 1998г.
 • Кибзун А.И, Горяинова Е.Р., Наумов А,В. Теория вароятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами: Учеб. пособие. – 3-е изд., переаб. и доп. – М.: ФИЗМАТГИЗ, 2007. – 232 с.
 • Імовірнісні основи обробки даних: Основи теорії ймовірнстей та математичної статистики. Навчальний посібник / Укладачи: Редько І.В., Корнєв В.П., Богдаренко Н.О. / НТУУ «КПІ»− Електронне видання НМУ №Е 10/11 – 331 с.
 • Електронний засіб навчального призначення  НМУ № У13/14-159
  “Імовірнісні основи обробки даних ” Частина 1: Електронні дидактичні демонстративні матеріали / Автор: В. П. Корнєв – 2014 р. –  329 с., ил (укр., рос.)

додаткова:

 • Пугачев В.С. Введение в теорию вероятностей, -М.:Наука, 1968г.
 • Володин Б. Г., Ганин М. П., Динер И. Н., Комаров Л. Б., Свешников А. А., Старобин К. Б. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций. - М.: На­ука, 1970.
 • Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения. В
  2-х томах. Т.1.: Пер. с англ. − М.: Мир, 1984. − 528 с., ил.

 

Організація  індивідуального консультування – за графіком на кафедрі, а також дистанційно -  електронною поштою (v.kornev@kpi.ua)
VI. Мова
Пропонується українська та російська мова.

VII. Характеристика індивідуальних завдань
Метою індивідуальних завдань є поглиблена підготовка у вивченні окремих розділів і тем навчальної програми шляхом виконання розрахункової роботи.
Формально в рамках виконання розрахункової роботи студент повинен:

 • уміти виконувати розрахунки імовірнісних методів на ЕОМ з використанням пакета  С++, EXEL  або Matlab;
 • придбати навички у формалізації завдань для машинного аналізу, що випливають із загальної проблеми, яку потрібно розв'язати на ЕОМ;
 • мати навички й уміти правильно інтерпретувати результати розрахунків;
 • уміти вносити корективи в проект і вихідні дані, для одержання необхідного результату завдання, яке моделюється;
 • уміти оцінювати специфічні особливості завдання й обґрунтовано вибирати відповідні імовірнісні методи;
 • володіти навичками формування машинних алгоритмів, уміти користуватися стандартними бібліотеками математичних функцій, які входять у стандартні пакети програм (С++, EXEL, Matlab).

VIII. Методика оцінювання
Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система.. Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за:

 • виконання завдань лабораторних занять;
 • модульний контроль (1 робота);
 • індивідуальну розрахункову роботу;
 • виконання залікового завдання.

Шкала оцінювання – загально університетська

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.
Розробник опису кредитного модуля
доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури, к.т.н.    Корнєв В.П.


   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson